ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง ต่างจากประกันรถยนต์ชั้นอื่นๆ อย่างไร ประกันรถยนต์ชั้น1 ชั้น2+ และชั้น2 แตกต่างกันอย่างไร มีความคุ้มครองแบบไหนบ้าง เรามาเปรียบเทียบความแตกต่างกันเลย

สรุปง่ายๆ ประกันภัยรถยนต์ต่างกันตรงนี้ 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
ซ่อมเรา + ซ่อมคู่กรณี (มีคู่กรณี/ไม่มีคู่กรณี ก็คุ้มครอง) + สูญหาย + ไฟไหม้
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+
ซ่อมรถเรา + ซ่อมรถคู่กรณี (ในกรณีรถชนรถเท่านั้น) + สูญหาย + ไฟไหม้
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2
ไม่ซ่อมเรา + ซ่อมคู่กรณี +  สูญหาย + ไฟไหม้

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครองอะไร

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ชั้น2

คุ้มครองความการบาดเจ็บผู้ขับขี่และบุคคลในรถ

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 บริษัทประกันจะคุ้มครองการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้ขับขี่และบุคคลที่อยู่ในตัวรถ เมื่อเกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บสามารถนำตัวเข้ารักษาได้เลย ทางประกันจะชดใช้ค่าเสียหาย ค่ารักษาพยาบาล ตามวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และผู้ทำประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

 

คุ้มครองการบาดเจ็บและความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ค่าเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมถึงค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดเหตุแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บของบุคคลภายนอก ประกันจะชดใช้ค่าเสียหายตามวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และผู้ทำประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

 

คุ้มครองไฟไหม้ น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหาย ที่เกิดความสูญเสียจากไฟไหม้ ที่เกิดจากตัวรถเอง และที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ บริษัทประกันภัยจะชดใช้ตามวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

 

คุ้มครองรถยนต์สูญหาย

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 บริษัทประกันจะคุ้มครองรถยนต์ที่เกิดขึ้นในกรณีที่รถเกิดสูญหาย อันเกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ทางบริษัทประกันภัยรถยนต์จะชดเชยคีาเสียหายทั้งหมด ตามทุนประกันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

[smartslider3 slider=21]