เป้าหมาย
และพันธกิจ

บริษัท อีซี่ อินชัวร์ โบรกเกอร์

บริษัท อีซี่ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด ก่อตั้งวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 เป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2548 ได้รับใบอนุญาตเลขที่ ว00006/2548

ปัจจุบันนี้.. บริษัท อีซี่ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 40 ล้านบาท ซึ่งได้ชำระทุนจดทะเบียนแบบเต็มจำนวน ! ในช่วงแรกที่เปิดดำเนินการทำธุรกิจเป็นนายหน้าโบรกเกอร์ประกันภัย อีซี่ อินชัวร์ ได้รับการกล่าวขานว่าเป็น “โบรกเกอร์ ประกันภัยรถยนต์ ผ่อนได้แห่งแรกของเมืองไทย”

 

 

เนื่องจากบริษัท ฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประกันภัย ว่ามีความจำเป็นต่อากรดำรงชีวิตประจำวันของผู้คนทุกกลุ่ม เราจึงดำเนินการส่งเสริมให้สังคมไทย เข้าถึงการประกันภัยให้ง่ายยิ่งขึ้น อีซี่ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จึงเริ่มทำโฆษณาผ่านทางสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ , โทรทัศน์ , สื่อสิ่งพิมพ์ , Internet รวมถึงช่องทาง Social Media ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยกับคนทั่วไป รวมถึงทำให้เห็นว่า การประกันภัย เป็นเรื่องใกล้ตัว ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างง่าย ๆ

จนทำให้ อีซี่ อินชัวร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “บริษัทนายหน้าวินาศภัย ประเภทนิติบุคคลคุณภาพดีเด่นติดต่อกัน 5 ปีซ้อน” มอบรางวัลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ดำเนินงานด้วยความตั้งใจ จริงใจ มุ่งมั่น ตามสโลแกนที่ว่า “ดูแลด้วยใจ ประกันภัยง่ายนิดเดียว”

 

 

Easyinsure Broker

เป็นบริษัทโบรกเกอร์นายหน้าประกันวินาศภัยที่มีบริการกรมธรรม์ประเภทต่าง ๆ แบบครอบคลุมครบวจร ดังนี้

1. ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
– พ.ร.บ. รถยนต์
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
– ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
– ประกันภัยรถยนต์ 2+
– ประกันภัยรถยนต์ 3+
– ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3
– ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2
2. ประกันอัคคีภัย และสรรพภัย

3. ประกันภัยขนส่ง
4. ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
– ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
– ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
– ประกันอุบัติเหตุผู้เล่นกอล์ฟ
– ประกันโจรกรรม
– ประกันสิทธิ์การเช่า
– ประกันภัยแผ่นป้ายโฆษณา
– ประกันวิชาชีพ
– ประกันภัยชนิดอื่น ๆ

EASYINSURE BROKER
“ดูแลด้วยใจ ประกันภัย ง่ายนิดเดียว”

ใบอนุญาตการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และการประกันชีวิต

อีซี่ อินชัวร์ ได้รับใบอนุฐาตนายหน้าประกันวินาศภัย และประกันชีวิต ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยจาก คปภ.

ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย

ได้รับใบอนุญาตหน้ายหน้าประกันชีวิตจาก คปภ.

ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต

รางวัลการันตรีคุณภาพ ที่อีซี่ อินชัวร์ ได้รับ

“รางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น 5 ปีซ้อน พ.ศ. 2549-2553”

โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

นายหน้าประกันวินาศภัย

“รางวัลมาตรฐานการจัดการเอดส์ และวัณโรคในสถานประกอบการ พ.ศ. 2553”

บริษัทประกันวินาศภัย