ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 เหมาะสมกับรถที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เป็นประกันภัยรถยนต์ที่มีค่าเบี้ยถูกที่สุดในประกันภัยรถยนต์ ซึ่งผู้ขับขี่มีความเชี่ยวชาญในการขับขี่แล้วบริษัทประกันภัยก็เลยลดความคุ้มครองให้น้อยลงและราคาเบี้ยประกันก็จะน้อยลงไปด้วย ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ต่างจากประกันชั้นอื่นดังนี้

ประกันภัยรถยนต์แต่ละชั้นต่างกันตรงนี้

ประกันภัยรถยนต์ชั้น1
ซ่อมเรา + ซ่อมคู่กรณี + สูญหาย + ไฟไหม้
ประกันภัยรถยนต์ชั้น2+

ซ่อมรถเรา + ซ่อมรถคู่กรณี (ในกรณีรถชนรถเท่านั้น) + สูญหาย + ไฟไหม้
ประกันภัยรถยนต์ชั้น2
ไม่ซ่อมรถเรา + ซ่อมรถคู่กรณี (รถชนรถเท่านั้น) + สูญหาย + ไฟไหม้
ประกันภัยรถยนต์ชั้น3+
ซ่อมเรา + ซ่อมคู่กรณี (ในกรณีรถชนรถเท่านั้น)

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 คุ้มครองอะไร

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

คุ้มครองความการบาดเจ็บของผู้ขับขี่และบุคคลในรถ

บริษัทประกันจะคุ้มครองการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้ขับขี่และบุคคลในตัวรถ เมื่อเกิดอุบัติเหตุมีการบาดเจ็บสามารถนำตัวไปรักษาได้ทันที ทางประกันจะชดใช้ค่ารักษาพยาบาลตามวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และผู้ทำประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

 

คุ้มครองการบาดเจ็บและความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ค่าเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมถึงการบาดเจ็บความเสียหายทางร่างกายของบุคคลภายนอก จะชดใช้ค่าเสียหายต่อตัวรถ (ในกรณีที่รถเกิดความเสียหายในการชน) รวมถึงชดใช้ค่าเสียหายในการรักษาพยาบาลเมื่อได้รับบาดเจ็บ วงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และผู้ทำประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

 

กรณี ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ไม่คุ้มครอง

รถยนต์สูญหาย น้ำท่วม ไฟไหม้

 

[smartslider3 slider=27]